เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในโครงการคนดีจิตอาสาพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่อาเซียนของ วสส.ยะลา,วสส.ตรัง,วพบ.ตรัง ร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยภาคใต้