เยี่ยมชมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษและการเลี้ยงสัตว์ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านบ้าหวี