ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี