สังเกตการณ์​การปรับภูมิทัศน์การปรับปรุงห้องเพื่อเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี