เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการบริหารงานอำเภอกันตัง (กบอ.)คร้งที่ ๑/๒๕๖๒โดยมีท่านพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง เป็นประธาน