อาจารย์ประไพพิศ สิงหเสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญและผู้บริหารวิทยาลัยเพื่อมอบกระเช้าและอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๒ การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ มอบกระเช้าไข่ จากผลผลิตโครงการทำเล่นๆให้เป็นงาน เ