สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ" ทรงเปิด “อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.” เเละทรงเปิด "โครงการทำเล่นๆให้เป็นงาน" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้อำนวยการไพ