เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตรังโดยมีท่านลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน