เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาชาวิชาทันตสาธารณสุข ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล อ.เมือง จ.นนทบุรี วันที่ 10 มีนาคม 2557