ร่วมกับจิตอาสาจากทุกตำบลในอำเภอกันตัง จังหวัดตรังพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ วิทยาลัยให้มีความเรียบร้อยสวยงามเพื่อเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การนี้นายพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตังและหัวหน