ร่วมแสดงความยินดีกับดร.ซัยนัฟ ระยา ผู้ช่วยเลขานุการโครงการTO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง  ในโอกาสขึ้นบ้านใหม่