ร่วมสำรวจและวางแผนการวางระบบไฟฟ้าสำรองภายในวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับนายสุพัฒน์ จิตราวุธหัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาและนายประเสริฐ หนูคงผู้ชำนาญการเทคนิ