ร่วมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับ ร.ท.สุเชษฐ์ สมุห์นวลผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบาที่ ๒นายทหารฝ่ายการข่าวค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์กองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบ