ร่วมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับนายศตภพ จันทร์นิ่ม นักบริหารงานช่าง กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง หัวหน้าฝ่ายกองสร้างและซ่อมบำรุงและนายณรงค์ พิชัยว