ร่วมสำรวจถนนภายในวิทยาลัยเพื่อตรวจสอบให้มีความปลอดภัยและมีความสวยงามเพื่อเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับนายภาณุรักษ์ เล็กมากจากแขวงทางหลวงชนบทตรังและคณะ