คณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดตรัง เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญและผู้บริหารวิทยาลัยเพื่อวางแผนในการคัดกรองสัตว์ภายในวิทยาลัยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพ