ร่วมต้อนรับคณะจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธีในการเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี