ให้กำลังใจคณะจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธีในการก่อสร้างพลับพลาพิธีเพื่อเตรียมความพร้อม การเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี