ร่วมติดตามและให้กำลังใจคณะจากกรมโยธาธิการและผังเมืองกองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธีในการก่อสร้างพลับพลาพิธีเพื่อเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับนายธนนท์ สิริเสาวภาคย์กุล โยธาธิก