ร่วมติดตามความก้าวหน้าการซ่อมแซมถนนภายในวิทยาลัยของกรมทางหลวงชนบทในการเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี