ร่วมติดตามการตัดแต่งกิ่งไม้ภายในวิทยาลัยโดยการอนุเคราะห์รถกระเช้าจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีในการเตรียมความพร้อม การเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี