ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ส่งมอบข้อสอบให้ คณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์