ร่วมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับท่านณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง