ร่วมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมการเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีร่วมกับท่านลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง