เข้าร่วมประชุมโครงการการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ และ College of Public Health,University of the Philippines,Manila ณ สถาบันพระบรมราชชนก อ.เมือง จ.นนทบุรี วันที่ 11 มีนาคม 2557