ร่วมส่ง นายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก พร้อมทั้งอดีตผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนก  ในโอกาสร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนิน มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเปิด "อา