ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวขอบคุณ และมอบของฝากแก่ คณะจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี ในการก่อสร้างพลับพลาพิธี การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ กล่าวขอบคุณ คณาจารย์ และบุคลากร ของวิทยาลัย ในการร่วมมือ