คุณยุพเยาว์ นวลนิ่ม รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อประชาสัมพันธ์และขอความอนุเคราะห์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิ่ง SUPER MINI MARATHON วิ่งรับลมหนาวสายรุ้ง ชมทุ่งดอกชุมเห็ด ประจำปี ๒๕๖๒