หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชน เข้ารับพระราชทานเข็มพระนามาภิไธย ย่อ สธ. เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ" ทรงเปิด “อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.” เเละทรงเปิด "โครงการ