ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศักยภาพชุมชนและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี