ประชุมปรึกษาหารือกับผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) และกรอบอัตรากำลังของวิทยาลัยในเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.)