การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการโรคติดต่อในเด็กตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรังของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จังหวัดสงขลา