โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลิตผลงานนวัตกรรมด้านสุขภาพของบุคลากรเครือข่ายสหเวชศาสตร์ ระยะที่ ๑