การประชุมสรุปผลการดำเนินการในโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ" ทรงเปิด “อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.” เเละทรงเปิด "โครงการทำเล่นๆให้เป็นงาน" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชส