ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการพัฒนารูปแบบข้อมูลด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนของศูนย์ข้อมูลกลาง สถาบันพระบรมราชชนก