ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรังครั้งที่ ๑๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑