ดร.ไพสิฐ บุณยะกวี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานจังหวัดสงขลา และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อ ให้ข้อเสนอแนะคิดเห็นในเวทีประชุมพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพแบบเร่งด่วน Rapid