คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สัมภาษณ์นักศึกษา ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง  ประจำปี ๒๕๖๒