งาน"สานสัมพันธ์น้องพี่"Thank you party & Happy new year 2019 ในโครงการ "พัฒนานักศึกษาด้านทักษะชีวิตสู่ความเป็นหนึ่ง"