ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการออกข้อสอบ และวิพากษ์ข้อสอบความรู้รวบยอดตามมาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑