นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ ๒ ลงพื้นที่ศึกษาชุมชน และฝึกปฏิบัติการตรวจประเมิน บ้านสะอาด สุขภาพดี ชีวีสมบูรณ์ ในรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และรายวิชาอนามัยชุมชน