พิธีย้ายต้นไม้ ทรงปลูกในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาส เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  ทรงเปิด "อาคารเฉลิมพระเกียรติ" ทรงเปิด “อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.” เเละทรงเปิด "โครงการทำเล่นๆให้เป็นงาน" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยา