ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒โดยมีท่านลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน