สอบโครงร่างการวิจัยในรายวิชาการวิจัยด้านสาธารณสุข ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง