รับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ ๑/๒๕๖๒ จังหวัดตรัง เขตสุขภาพที่ ๑๒ นำโดยนายแพทย์เจษฎา ฉายคุณรัฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๒ นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๑๒ และคณะ รับฟังการนำเสนอความก้าวหน้