ติดตามนิเทศการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ๓ ครั้งที่ ๑ ในการศึกษาชุมชน และการวินิจฉัยชุมชน ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ ๔