โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 17-20 มีนาคม 2557 ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียนรวม