ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้่างและ การบริหารพัสดุภาครัฐของสถาบันพระบรมราชชนกโดยมีนายแพทย์สมชาย ธรรมสารโสภณผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนกเป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ