ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE จากเทศบาลตำบลบาเจาะจังหวัดนราธิวาส