ร่วมลงนามบันทึกขอตกลงความร่วมมือ แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินการสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับเทศบาลตำบลบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส